รอง กต ประชุมคณะทำงานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อัตตะปือ สปป .ลาว

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.00-23.30 น. ณ ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ พระโสภณวชิราภรณ์ รก.อธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต ประธานกรรมการ กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว เป็นประธานประชุมคณะทำงานช่วยผู้ประสบภัย ณ อัตตะปือ สปป .ลาว โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มจร และชมรมนักศึกษาสงฆ์ลาวซึ่งเรียนที่ มจร  ซึ่งเดินทางกลับจากการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเข้ารายงานผลการช่วยเหลือ และเตรียมการเพื่อให้การช่วยเหลืออีก ในวันต่อไป

610805 รอง กต ประชุมคณะส่วนล่วงหน้า ช่วยน้ำท่วมลาว 1 610805 รอง กต ประชุมคณะส่วนล่วงหน้า ช่วยน้ำท่วมลาว 2 610805 รอง กต ประชุมคณะส่วนล่วงหน้า ช่วยน้ำท่วมลาว 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต