มจร ประชุมงาน “วิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ฯ”

วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุม งาน “วิจัยพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ กรณีศึกษาในรัฐมอญ” โดยประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 1 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 2 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 3 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 4 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 5 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 6 610808 ข่าว รอง กต ประชุมวิจัยสุวรรณภูมิ 401 มจร 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม