มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติ วันแม่ 12 สิงหาคม

วันที่ 7 ส.ค. 2561 เวลา 15.00 น. มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  โดยมีพระราชปริยัติกวี ศ., ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก วิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประธานสภานิสิต นายกองค์กรบริหารนิสิต คณะผู้แทนนิสิต ร่วมในพิธี

ในการนี้ บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมในพิธีด้วย ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 22610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 1 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 2 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 3

610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 1 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 5 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 7 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 8 610807 มจร เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม