พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน

วันที่ 1 กันยายน 2561 พระเดชพระคุณ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21 นำคณะพระธรรมทูตเข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติจีนขึ้นพร้อมกันทุกวัดทุกศาสนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยปลูกฝังให้เกิดความรักชาติ รักศาสนา และรักวัฒนธรรม ในการนี้พระเดชพระคุณ พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร (ยิ่นเล่อ) เจ้าอาวาสวัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) พระคณะสงฆ์ คณะภิกษุณี เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเมืองลั่วหยาง คณะจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของวัดเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน 1 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน 2 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน 3 พระธรรมทูตสายต่างประเทศ สานสัมพันธ์ไทย-จีน เถรวาท-มหายาน 4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต photo by :  王威