มจร ทำบุญอุทิศถวาย ร. 5 วันสถาปนามหาจุฬา ครบ 131 ปี

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร เป็นประธานนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปิยมหาราช ร.5 เนื่องในพิธี วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครบรอบ 131 ปี ณ หน้าพระบรมรูป ร.5 ชั้น 3 อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 1 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 2 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 3 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 4 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 5 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 6 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 7 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 8 610913 รอง กต ทำบุญอุทิศ ร. 5 วันสถาปนา มจร 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร