มจร ร่วมประชุมเตรียมรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากศรีลังกา

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุม “คณะกรรมการดำเนินงานการรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา” โดยมี นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาแนวทาง ขั้นตอน และรายละเอียดในการดำเนินการรับมอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งด้านศาสนพิธีและพิธีการทูต

610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 1 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 2 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 3 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 4 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 5 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 6 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 7 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 8 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 9 610914 รอง กต ร่วมประชุมเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ศรีลังกา ณ ทำเนียบ 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต