พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง ผอ.สถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. พระธรรมาจารย์ ดร.ซิน ติ้ง (Most Ven. Dr. Hsin Ting) ผู้อำนวยการสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ประเทศไทย ประธานมูลนิธิพุทธรังษี กทม และอดีตเจ้าอาวาสวัดโฝวกวงซาน พร้อมด้วยคณะ ได้แสดงมุทิตาจิตกับพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี มจร รูปใหม่ และได้บริจาคเงินทุนการศึกษาเข้ากองทุนพระพรหมบัณฑิต มจร ในคราวเดียวกันนี้ได้หารือเตรียมงานถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ช่วยอำนวยความสะดวก

610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 1 610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 2 610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 3 610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 4 610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 5 610925 รอง กต อำนวย พระธรรมาจารย์ซิน ติ้ง ถวายทุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต