มจร ร่วมเตรียมรับปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากศรีลังกา

วันที่ 24 ก.ย. 2561 เวลา 13.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ประชุมหารือการจัดเตรียมรับมอบและจัดปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากสาธารณรัฐนิยมสังคมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 1 ณ วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 1 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 2 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 3 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 4 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 5 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 6 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 7 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 8 610924 รอง กต หารือเตรียมรับหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ปลูกอยุธยา 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร