มหาวิทยาลัยสงฆ์เวียดนามถวายการต้อนรับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 22.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร รก.ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร  เดินทางถึงเมืองโฮจิมินห์ โดยมีผู้แทนคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยสงฆ์เวียดนาม ถวายการต้อนรับ และนำไปยังที่พัก เพื่อเตรียมหารือความร่วมมือ ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

611001 รอง กต ไปเวียดนามหารือร่วมมือ 1 611001 รอง กต ไปเวียดนามหารือร่วมมือ 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต