รอง ฯ กต มจร หารือ รองอธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) สถาบันสมทบ

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม เข้าพบ Venerable Dr.Chuan Sheng รองอธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) สถาบันสมทบ มจร เพื่อหารือเตรียมงานประชุมสถาบันสมทบ ณ สำนักงานผู้บริหาร BCS ทั้งนี้ ได้ Mr.Ben คณะกรรมการผู้บริหาร BCS เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

611006  รอง กต เข้าพบ Ven.Dr.Chuan Sheng รองอธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) 1 611006  รอง กต เข้าพบ Ven.Dr.Chuan Sheng รองอธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนาสิงคโปร์ (BCS) 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร