อธิการบดี แนะธรรมะนิสิตดองกุก จากเกาหลีใต้ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 16.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร กล่าวต้อนรับและปรารภธรรมแก่นิสิตจากวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ (Donggook Buddhist Chonbop College) เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ มจร ในโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.อยุธยา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

611102 พระราชปริยัติกวี บรรยายพระเกาหลี สถาบันสมทบดองกุกชอนบอบ 1

611102 พระราชปริยัติกวี บรรยายพระเกาหลี สถาบันสมทบดองกุกชอนบอบ 3

611102 พระราชปริยัติกวี บรรยายพระเกาหลี สถาบันสมทบดองกุกชอนบอบ 4

611102 พระราชปริยัติกวี บรรยายพระเกาหลี สถาบันสมทบดองกุกชอนบอบ 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ข่าวภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์