รองอธิการ พบปะผู้บริหารและนิสิตวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดองกุก เกาหลีใต้

วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พบปะผู้บริหารและนิสิตจากวิทยาลัยเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดองกุก ชอนบอบ (Donggook Buddhist Chonbop College) เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของ มจร ในโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.อยุธยา

611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 2 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 3 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 4 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 5 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 6 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 7 611102 รอง กต พบ ดองกุก เกาหลีใต้ 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต / กองวิเทศสัมพันธ์