รองอธิการบดีประชุม กต และวิทยาลัยพระธรรมทูต

วันที่ 2 พ.ย. 61 เวลา 17.50 -20.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศและวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้อง 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 1 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 2 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 3 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 4 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 5 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 6 611102 รอง กต ประชุม วพท กวส 308 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต