พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) แลกเปลี่ยนการเผยแผ่ของพระธรรมทูตต่างประเทศ

วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 19.00 น. พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) รองประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา เข้าพบพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ระหว่างการประชุมบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศและวิทยาลัยพระธรรมทูต เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ กับบุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 1 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 2 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 3 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 4 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 5 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 6 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 7 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 8 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 9 611105 พระครูสิริสิทธิวิเทศ (เรืองฤทธิ์) พบในประชุม กต วพท 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร