มจร ประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU)

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ม จ ร  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และผู้แทน มจร ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU) ครั้งที่ 5 (5th International Conference of “International Association of Theravada Buddhist University”) โดยมีพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายอัสคีรี เป็นประธานสงฆ์ พระอนุนายกะ ฝ่ายมัลวัตตะ พระมหานายกะ แห่งอมรปุระนิกาย พระมหานายกะ แห่งรามัญญะนิกายและพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายโกเต้ (โคลัมโบ) ร่วมในพิธีเปิดประชุม โดยมีท่านประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มี รมว.ว่าการกระทรวงศึกษาและอุดมศึกษา  มีเอกอัครราชทูตไทยในโคลัมโบ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ เข้าร่วมพีธิเปิดการประชุม

สมาคม(IATBU) นี้ มีสถาบันการศึกษาเถรวาท 36 สถาบัน จาก 14 ประเทศ เป็นสมาชิก ซึ่งจากประเทศไทย มี มจร และ มมร เป็นสมาชิก สมาคมนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 จดทะเบียน ณ ประเทศ ไทย  มี พระ ดร.อชิน ญาณิสสระ อธิการบดีสถาบันสีตะกูนานาชาติ เมียนมาร์ เป็นประธาน กำหนดให้มีการประชุมทุก 2 ปี

ซึ่งที่ประชุมพุทธเถรวาท นานาชาติ ครั้งที่5 มีมติเลือกพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ม จ ร  ดำรงตำแหน่ง เลขานุการร่วม  Join Secretary สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU) การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ กรุงโคลัมโบ  ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย. 2561

611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 1 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 2 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 3 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 4 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 5 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 6 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 7 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 8 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 9 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 10 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 11 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 12 611126-31 รอง กต ร่วมประชุม IATBU ศรีลังกา 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต