ขออนุโมทนาบุญผู้บริจาค สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ปี 61

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพระพรหมบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน ฯ กองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ขออนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 61 เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนามผู้บริจาค สนับสนุนกองทุนพระพรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ปี 2561
เพื่อถวายและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ลำดับที่ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ – ฉายา / นามสกุล  จำนวนเงิน
1 340578 นพ.อรุณ – คุณสุมนา  สวนศิลป์พงศ์  30,000.00
2 340785 พตท.(หญิง) ชนัญญา  วรอนุวัฒนกุล  1,100.00
3 378725 Venerable Sik Kwang Sheng, Buddhist College of Singapore  235,122.61
4 378718 คุณพรชัย-จรรยา อยู่วิมลชัย  200,000.00
5 365881 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล  10,000.00
6 361533 พระโสภณวชิราภรณ์  20,000.00
7 415367 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.  3,000.00
8 409994 พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.  5,000.00
9 377754 พระมหาสุเทพ  สุวฑฺฒโน  3,000.00
10 415382 พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท  3,000.00
11 361526 นายสรวรรษ ปรักกโมดม และครอบครัว  3,000.00
12 145378 พ่อสมบูรณ์ ทำนา  3,000.00
13 145379 แม่ไกร ทำนา  3,000.00
14 415362 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์  3,000.00
15 415380 นายลิขิต บุญละคร  3,000.00
16 415381 พระครูสังฆรักษ์ทองไหล มหทฺธโน  3,000.00
17 415388 นายสมรรถชัย มั่งคำมี  3,000.00
18 409993 พระครูศรีนิคมพิทักษ์  3,000.00
19 415361 พระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม (การเพียร)  3,000.00
20 415366 พระมหาธิติ อนุภทฺโท  3,000.00
21 415357 พระครูโสภณพุทธิศาสตร์  10,000.00
22 377753 นางสุนีย์ สุขเสรี และครอบครัว  10,000.00
23 415389 ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  1,000.00
24 361535 พระมหาประยูร โชติวโร  3,000.00
25 409988 รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง  3,000.00
26 415360 พระมหาทองคำ ฐิตเปโม  5,000.00
27 361528 พระมหาสมเกียรติ ยุตฺติโก,ดร.  3,000.00
28 361529 พระมหานันทวิทย์ ธีรภทฺโท  3,000.00
29 415368 พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม  3,000.00
30 415369 Dr. Daw ni, Sky Net, Myanmar (Madam Sandar Win)  500,000.00
31 409979 พระมหาชะเอม สุวีโร,ผศ.  3,000.00
32 415364 คณะพุทธศาสตร์  10,000.00
33 415370  พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  2,000.00
34 415387 พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย  3,000.00
35 415365 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติญาโณ  3,000.00
36 415363 พระกิตติโสภณวิเทศ  10,000.00
37 410000 พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ  10,000.00
38 415359 พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  5,000.00
39 415361 พระทิพย์ การเพียร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  3,000.00
40 415358 นายสาคร ธระที  3,000.00
41 415371 พระครูปลัดถิรธัมม์  ธีรธมฺโม  1,000.00
42 409995 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์)  5,000.00
43 361525 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  5,000.00
44 409983 พระมหาบุญชู เขมจารี  3,000.00
45 409981 พระสิริชัยโสภณ  10,000.00
46 409982 พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม  3,000.00
47 409984 รศ.ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย  3,000.00
48 409985 พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดี มจร  7,000.00
49 409986 พระราชวรมุนี  5,000.00
50 409987 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  10,000.00
51 409989 ดร.ศักดิ์ชัย – ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี และครอบครัว  50,000.00
52 409996 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  3,000.00
53 409997 สมาคมศิษย์เก่า มจร  20,000.00
54 409998 MRS.THUMAI HAUBEN  1,000.00
55 415373 พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. 3 ทุน  9,000.00
56 409999 บุณย์รักษา เลาหวิทยะรัตน์  1,000.00
57 361527 ผศ.ดร.วีระกาญจน์ กนกกมเลศ  3,000.00
58 409990 VEN.KOK KWONG ,VEN.GUO NGAI ,VEN.KU TAY ,VEN.GUO RONG ,VEN.GUO KIT , SIK FA REN  30,000.00
59 409980 พระปลัดปิยะศักดิ์ ปิยธมฺโม  3,000.00
60 415372 คณะครุศาสตร์  11,000.00
61 415383 คุณมาลินี เวชาลิกานน  1,000.00
62 415384 คุณสมชัย เวชาลิกานน  1,000.00
63 415385 คุณวันดี จตุรพิธไพศาล  500.00
64 377751 พระมหาภราดร ภูริสฺสโร  3,000.00
65 377756 พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีระพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ)  3,000.00
66 377752  นายสนิท ไชยวงศ์คต  1,000.00
67 377757 พระมหาสันติ ธีรภทฺโท ดร.  1,000.00
68 415403 พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ  3,000.00
69 361541 พระมหาเจิม สุวโจ  3,000.00
70 377760 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม ผศ.ดร.  20,000.00
71 377758 พระแสงเฮือง นรินฺโท,ดร.  3,000.00
72 377763 พระครูวิรุฬสุตคุณ  3,000.00
73 340765 บริษัท มหาวารีมาศ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  3,000.00
74 377780 พระครูพิศาลสารวิทิต  1,000.00
75 361929 มูลนิธิพุทธรังษี (Most. Ven. Shih Hsin Ting)  100,000.00
76 377781 พระราชวรเมธี,รศ.ดร.  10,000.00
77 377782 นางสาวขวัญใจ ศรีพารัตน์  3,000.00
78 377803 นางธนพร โควสุภัทร  1,000.00
79 377795 นายธนโชติ โควสุภัทร  1,000.00
80 377796 คุณกอบกุล  ศิริกาญจนาวงศ์ (สิริกุล)  1,000.00
81 377800 พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ  3,000.00
82 377794 พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ  3,000.00
83 377799 ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว  7,000.00
84 377802 นายยุทธนา ถูกจิตต์  1,000.00
85 377798 คุณปรางค์รัตน์ เกียรติทรงศักดิ์  5,000.00
86 377801 พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช,ดร.  3,000.00
87 377797 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ผศ.ดร.  5,000.00
88 377804 คุณหมออรุณ – ดร. สุมนา สวนศิลป์พงศ์  21,000.00
89 361943 ดร.อุดร เขียวอ่อน 3 ทุน  9,000.00
90 377830 Fu Hai Chan Temple  Singapore  116,700.00
91 377827 พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท,ดร.  3,000.00
92 377850 พระปลัดธณัชช์กรณ์  โชติปญฺโญ ร่วมทำบุญ1ทุน  7,000.00
93 377851 พระครูวาปีจันทคุณ ดร., /พระมหาสมหมาย ดร.,วส.ร้อยเอ็ด  3,000.00
94 377874 พระมหานงค์ สุมงฺคโล,ดร.  5,000.00
95 377896 นายศิริเวช รัตนเทพสถิตย์  10,000.00
รวม  1,680,422.61

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต