มจร ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เตรียมงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 03 ธ.ค. 61 เวลา 14.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมเตรียมงานอบรมพระธรรมทูต กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายกิจการต่างประเทศและวิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ณ ห้อง 303 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร อยุธยา

611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 2 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 3 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 5 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 6 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 7 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 8 611203 ประชุม ผู่ทรง กต วพท กวส เตรียมอบรมพระธรรมทููต 9

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต