ทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ มจร ประชุมกับพระธรรมทูตมาจากต่างประเทศ

วันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ มจร ประชุมร่วมกับพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือหลักสูตรพระธรรมทูต และโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 และทำความดีเพื่อพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ

611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 1 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 2 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 3 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 4 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 5 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 6 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 7 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 8 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 9 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 10 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 11 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 12 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 13 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 14 611205 รอง กต ประชุมพระธรรมทูตจากต่างประเทศ หารือหลักสูตรและโครงการอบรม 15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร นายสรวรรษ ปรักกโมดม