อธิการบดี มอบนโยบายฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานมอบนโยบายและความรับผิดชอบ แก่ส่วนงานและงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เช่น บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้อง 401 อาคาร สนง.อธิการบดี มจร อยุธยา โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง เข้าร่วมรับฟัง

611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 1 611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 2 611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 3 611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 4 611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *