อธิการบดี มอบนโยบายฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 13.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานมอบนโยบายและความรับผิดชอบ แก่ส่วนงานและงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เช่น บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ ห้อง 401 อาคาร สนง.อธิการบดี มจร อยุธยา โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และพระมหาสาธิต สาธิโต ผอ.กองกลาง เข้าร่วมรับฟัง

611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 1611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 2611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 3611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 4611212 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มอบนโยบาย กต วพท กวส 5

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , IRD