ประกาศ รับสมัครเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 25 ปี 62

ประกาศวิทยาลัยพระธรรมทูต6ธค.610001ประกาศวิทยาลัยพระธรรมทูต6ธค.610002

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,