ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร

วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 16.00 น. ดร.คิน ฉ่วย Dr. Khin Shwe, Chairman of Sasana Nuggaha Association in Myanmar ประธานสมาคมพุทธศาสนาอาเซียน the Association of Asian Buddhist Community (ABC) พร้อมคณะ เข้าพบและประชุมหารือ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมี พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ได้แสดงมุทิตาในโอกาสที่ ดร.คิน ฉ่วย ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม ด้วย

611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 1 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 2 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 3 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 4 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 5 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 6 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 7 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 8 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 9 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 10 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 11 611221 ดร.คินฉ่วย ประธาน ABC หารือ รองฯ ต่างประเทศ มจร 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม