ผู้บริหาร มจร แนะนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร นำนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วย

จากนั้นเวลา14.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มาพบปะและให้กำลังใจแก่นิสิตคณะพุทธศาสตร์ที่กำลังปฏิบัติธรรมในภาคบ่ายนี้…ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีท่านพระอาจารย์เจริญ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์และคณะวิปัสสนาให้การต้อนรับ

และ เวลา 15.20 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มาพบปะและให้กำลังใจแก่นิสิตฆราวาสที่กำลังปฏิบัติธรรมในภาคบ่ายนี้…ณ อาคารหอฉันชั้น4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมีท่านพระครูภาวนาสารบัณฑิตและคณะพระวิปัสสนาให้การตอนรับ

286316

611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 1 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 2 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 3 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 4 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 5 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 6 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 7 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 8 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 9 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 10 611223 รอง กต พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม มวก มจร 11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /กองวิเทศสัมพันธ์ พระมหาอนุชา กาญฺจโน