มจร ร่วมฉลอง 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซีย

วันที่ 24-25 ธ.ค. 61 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมคณะ ร่วมงานฉลอง  13 ปี วัดมหากรุณา และประชุมหารือหลักสูตรมหาวิทยาลัย เมืองเมดัน ประเทศอินโดนิเซีย

611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 1 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 3 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 4 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 5 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 6 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 7 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 8 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 9 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 11 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 12 611224-25 รอง กต ผอแสงเฮือง พระสิริวรรณะ ไปร่วมงาน 13 ปี วัดมหากรุณา อินโดนิเซียและหลักสูตร 13

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายลิขิต บุญละคร