จัด Disruptive Innovation เพิ่มทักษะธรรมวิจัย ในประชุมหลักสูตรพระธรรมทูต มจร

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต เป็นประธานการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.มารุต พัฒผล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ มจร เรื่องหลักสูตรพระธรรมทูต เพื่อให้มี Disruptive Innovation เพิ่มทักษะธรรมวิจัย ณ ห้องประชุม 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 1 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 2 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 3 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 4 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 5 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 6 620110 รอง กต ประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับผู้ทรง ดร.วิชัย ดร.มารุต 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรวรรษ ปรักกโมดม