รอง กต มจร หารืองานพระธรรมทูตกับประธานสมัชชาอเมริกา

วันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร ถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมพบปะพูดคุยงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร

620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 1 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 2 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 3 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 4 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 5 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 6 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 7 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 8 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 9 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 10 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 11 620206 รอง กต หารือ พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยอเมริกา 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต นายสรรวรรษ ปรักกโมดม /นายสมรรถชัย มั่งคำมี.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *