รับสมัครอบรมพระธรรมทูต

12 กุมภาพันธ์ 2562 ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 25 / 2562 วันสุดท้าย … สมัครได้ถึงเวลา 16.00 น. ณ วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ โทรศัพท์  02-623-5368

กำหนดการ

-          รับสมัครตั้งแต่ 6 ธ.ค. 2561 – 12 ก.พ. 2562

-  15 ก.พ. 2562 สอบข้อเขียน

-  16 ก.พ. 2562 สอบสัมภาษณ์

-  4 มี.ค. 2562 รายงานตัว/ ลงทะเบียน

-  4 มี.ค. 2562 พิธีเปิด/ เริ่มอบรม มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2562 (3 เดือน)

0 ภาพโบร์ชั่วประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพระธรรมทูต 620201

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College