รับสมัครพระธรรมทูตไปวัดนวมินทร์ฯ ฝรั่งเศส

ศูนย์ฝึกพระธรรมทูต มจร วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีความต้องการพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๖๒ ในระหว่างช่วงเช้าพรรษา จำนวน ๑ รูป และหลังฤดูกาลกฐิน จำนวน ๑ รวมทั้งหมด ๒ รูป (ระยะวีซ่า ๓ เดือน) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
• มีพรรษา ๑๐ ขึ้นไป
• มีความขยัน เอาใจใส่ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
• มีความสามารถด้านงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ หรือด้านงานเลขานุการ
• ไม่มีรอยสักตามใบหน้าตา หรือตามร่างกาย
• มีบุคลิกและปฏิปทาดี เป็นที่น่าเลื่อมใส
• ประพฤติตนอยู่ในพระธรรมวินัย กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส และระเบียบของวัด
• เอาใจใส่ในเสขิยวัตร กิจวัตรของสงฆ์ และธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่คณะ
• มีซื่อสัตย์และจริงใจต่อองค์กร ผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงาน
• ทางวัดจะดูแลรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ

.โหลดใบสมัคร >>>สมัครพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต  นายลิขิต บุญละคร