รับสมัครพระธรรมทูตไปวัดพุทธวิหาร ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์ ช่วงออกพรรษา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน จำนวน ๒ รูป คุณสมบัติของพระธรรมทูต คือ มีความสามารถในการออกแบบ การตกแต่งภายในอาคาร หรือมีฝีมือในด้านช่างไม้ โดยทางวัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับ พระธรรมทูตที่สนใจ ให้โหลดใบสมัครจากเวปไซท์ของวิทยาลัยพระธรรมทูต โหลดใบสมัคร >>>สมัครพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับที่เมล kantabho@gmail.com หรือไปขอใบสมัครและกรอกส่งที่สำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาจุฬาฯ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ

สนใจติดต่อ พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร. โทร. 0841082635

 620824 ประกาศรับสมัครพระธรรมทูตไปวัดพุทธวิหาร เนเธอร์แลนด์ 1

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต