พระครูสิริปริยัตยาภรณ์

พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ. (สังคมศึกษา)

รักษาการ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

630723 ภาพพระครูสิริปริยัตยาภรณ์ รอง ผอ วพท

.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ) เบ็ญจศิลป์
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑
สถานที่เกิด จังหวัด มหาสารคาม
การศึกษา – นักธรรมชั้น เอก

– เปรียญธรรม ๕ ประโยค

-พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน – เจ้าหน้าที่ธุรการ

– นักจัดการงานทั่วไป

– หัวหน้าฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ มจร

– รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร 2562

ตำแหน่ง  รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม (ยี่ส่าย)
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปฐมบุตรอิศราราม (ยี่ส่าย)

แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร

.
.
 มือถือ  โทร.๐๘๑ ๓๗๑ ๘๘๑๒
 อีเมล   Phrakhrusiri@hotmail.com
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก
. .
. .

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *