พระมหานงค์ สุมงฺคโล (อับไพ)

..ตำแหน่ง

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

.

พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา), รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

600713 ภาพพระมหานงค์.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหานงค์ สุมงฺคโล (อับไพ)
วันที่บรรจุและแต่งตั้ง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๑
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๘
สถานที่เกิด จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา – นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๖ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พุทธศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน – ครูสอนปริยัติธรรม
-ครูพระสอนศีลธรรม- อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดละหาร จ.นนทบุรี- พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๙ ประจำวัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา- เลขานุการวัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา- พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดยานนาวา- อดีตรักษาการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ wbtv- ประธานฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา- ประธานมูลนิธิธรรมทัสสี-อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร.
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
– ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ

– อาจารย์ใหญ่สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา

– ประธานสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดยานนาวา เลขที่ ๔๐ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์ – การศึกษาคำสอนเรื่องกฏแห่งกรรมกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามคำสอนของคุณแม่สิริ กรินชัย (ศศ.ม.)

– การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของมหาเถรสมาคม (รป.ด.)

ผลงานด้านการประพันธ์หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๒      ๑. ชีวิตลิขิตได้ด้วยภาวนา

๒. พุทธมนต์ช่วยพ้นภัย

พ.ศ.๒๕๕๓      ๑. พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

๒. แค่สวดมนต์ก็พ้นได้

๓. อยู่อย่างพรหม

พ.ศ. ๒๕๔๔     ๑. รักนี้มีแต่ได้

๒. เมนูภาวนา

พ.ศ.๒๕๕๗      ๑. ธรรมะหลักคิดสำหรับชีวิตวัยทำงาน

๒. ธรรมะหลักคิดเพื่อชีวิตที่งดงาม

๓. รู้อย่างนี้ทำดีตั้งนานแล้ว

พ.ศ.๒๕๕๘      ๑. ธรรมหลักคิดเพื่อชีวิตในปรโลก

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *