ดร.อุดร เขียวอ่อน

ดร.อุดร เขียวอ่อน

ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต (รักษาการ)

Don ภาพ ดร.อุดร รองผอวพท 1

ชื่อ/นามสกุล  ดร.อุดร เขียวอ่อน
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
วัน/เดือน/ปี เกิด ๕ เมษายน ๒๕๑๒
สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษา  – นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)

–  ป.ธ.๔,- พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,

– วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,

– พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน – เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๒๕๔๕

– หัวหน้าฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ๒๕๔๗

– รองผู้อำนวยการแผนงาน ๒๕๕๑

– รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ๒๕๕๓

– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต ๒๕๕๘

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่บ้านเพอร์เฟคปาร์ค อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วิทยานิพนธ์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
บทความในวารสาร  ศักยภาพของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ผลงานวิจัย  –
   –
ผลงานทางวิชาการ  –
 มือถือ โทร.
 อีเมล  Udon.khi@mcu.ac.th
 ไอดี ไลน์
 เฟซบุ๊ก
. .
. .

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *