โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ (ODB 22)

: Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22

๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยพระธรรมทูต   รหัสโครงการ : วท.๐๐๑

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๑ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑๓/ KPI ๑๓.๔

. หลักการและเหตุผล

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสร้างสันติสุข เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มวลมนุษยชาติ ตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตามพันธกิจของคณะสงฆ์ไทย ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ที่นี้โดยมีเป้าหมายเพื่อการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นอีกงานหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยที่มีพัฒนาการมาทั้งหลักสูตรและการดำเนินการมาโดยลำดับเพื่อสนองงานดังกล่าว คือเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๑๐–๒๕๑๑ แต่ก็หยุดชะงักไป ต่อมาคณะสงฆ์ได้อนุมัติและมอบหมายการดำเนินการอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เฉพาะฝ่ายมหานิกาย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับดำเนินการในหลักสูตรวุฒิบัตรมาจนปัจจุบัน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา   สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชี่ยนเนีย องค์พระธรรมทูตในภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรร่วมมือ ได้จัดอบรมไปแล้ว ๒๑ รุ่น มีพระธรรมทูตผ่านการอบรมจำนวน ๑,๕๔๗ รูป และได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ถึงจะมีผู้ผ่านการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการรับพระธรรมทูตไปปฏิบัติงานอีกจำนวนมาก พร้อมทั้งต้องปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการอบรมให้เข้มข้นมากขึ้น

เพื่อการดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงร่วมกับองค์กรร่วมมือจัดทำโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขึ้น เป็นปีที่ ๒๒ อันจะเป็นการสนองงานของคณะสงฆ์ที่จะส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเตรียมการให้พระธรรมทูตมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ทั้งพื้นฐานการเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ การรู้จักแก้ปัญหา ปลูกฝังความศรัทธา ความสามัคคี และฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนั้น ถือโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไปในโอกาสนี้

 

ดูรายละเอียด

1. ชื่อโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒

4. รายชื่อผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ