รายชื่อผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ

รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒590529พมสมาน

รายชื่อผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ (วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙) วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล Name Paliname Surname หมายเหตุ
1 พระสมร อมโร เพสังตึด PHRA SAMORN AMARO PESANGTUED
2 พระสมุห์วิชัย วิชโย พูลมนัส PHRASAMU VICHAI VICHAYO POONMANAS
3 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ เสริมจันทร์ PHRAMAHA YONGYUTH KANTABHO SERMCHAN
4 พระครูสิริธรรมวิเทศ สิกฺขาสโภ ผ่องแผ้ว PHRAKHRUSIRIDHAMMAVITHET SIKKHASAPHO PHONGPHAEW
5 พระมหาทิวากร อาภทฺโท ดีไพร PHRAMAHA TIWAKORN APATTO DEEPRAI
6 พระสมุห์วิศักดิ์ อิทฺธิาโณ กอจันทร์ PHRASAMU WISAK ITTIYANO KORCHAN
7 พระมหาอำนวย านิสฺสโร เยาวนารถ PHRAMAHA AMNUAY THANISSARO YAOWANART
8 พระเศียร จนฺทธมฺโม ทาทอง PHRA SIAN JANTHATHAMMO THATHONG
9 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท อินทะโพธิ์ PHRAMAHA WEERATIS WARINTO INTAPHO
10 พระมหาสมใจ สุรจิตฺโต แพงมา PHRAMAHA SOMJAI SURAJITTO PANGMA
11 พระมหาเจษฎา โชติปุญฺโ พรหมปัญญา PHRAMAHA JETSADA CHOTIPOUNYO PROMPANYA
12 พระมหาเอกรินทร์ อาจาโร ภักดี PHRAMAHA EKKARIN AJARO PHAKDEE
13 พระมหาวิสุทธิ์ ตปุญฺโ ผิวทองอ่อน PHRAMAHA WISUT THITAPOONYO PHIEWTONGON
14 พระมหาสาทร ธมฺมาทโร บุญชูยะ PHRAMAHA SATHORN DHAMMADARO BOONCHUYA
15 พระมหาสงบ สนฺตจิตฺโต แก้วมาลา PHRAMAHA SANGOB SANTAJITTO KAEWMALA
16 พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต เขตต์สิริวรกุล PHRAMAHA YANKHUP SUCITTO KHETSIRIWORAKUN
17 พระครูสถิตชัยพัชร์ วชิราโณ คำฟู PHRAKHRUSATIDCHAIYAPACH VAJIRAYANO KHAMFU
18 พระมหาบุญกอง คุณาธโร มาหา PHRAMAHA BOONKONG GUNADHARO MAHA
19 พระมหาปกรณ์ โชติปญฺโ ชินโชติกร PHRAMAHA PAKORN CHOTIPANYO CHINCHOTIKORN
20 พระมหาสมชัย สญฺชโย ตั้งประณมกร PHRAMAHA SOMCHAI SANCHAYO TANGPRANOMKORN
21 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ยอดเพ็ชร PHRAPALAD WARANYU AKKAWACHIRO YODPETCH
22 พระครูไพศาลพนารักษ์ อติธมฺโม โฉมงาม PHRAKHRUPAISANPANARAK ATITHAMMO CHOMNGAM
23 พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท บุญอวบ PHRAKHRUPALAD ADISAI ANONTO BOON-AUB
24 พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภูงามดี PHRA WIRAPHONG VEERAVANGSO PHUNGAMDI
25 พระธนพัชร์ นิติสกฺโก คุ้มสมบัติ PHRA THANAPAT NITISAKKO KOOMSOMBAT
26 พระมหาปรมินทร์ ทสฺสนธมฺโม ปะกิสังข์ PHRAMAHA PARAMIN TATSANADHAMMO PAKISANG
27 พระประสิทธิ์ านิสฺสโร ศรีนวลสม PHRA PRASIT THANISSARO SRINUANSOM
28 พระมหาสันทัศน์ โสตฺถิวํโส พงษ์สวัสดิ์ PHRAMAHA SANTHAT SOTTHIWANGSO PHONGSAWAT
29 พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโ หมายสุข PHRA PHANUWAT SIRIPANYO MAISUK
30 พระมหาสุฉันท์ สุมงฺคโล สุดา PHRAMAHA SUCHANT SUMANKKALO SUDA
31 พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร เกษกิจ PHRA KRITNAWASH PABHAKARO KETKIT
32 พระประเสริฐ ถิรปญฺโ พรหมสุรภัทร PHRA PHRASURTH THIRAPANYO PRUMSURPATH
33 พระมหาสิงหา ภทฺทวโร ศรีบุตร PHRAMAHA SINGHA PATTAWARO SRIBUT
34 พระเกียรตินันต์ นาถธมฺโม กองเอียด PHRA KIATTINAN NATHADHAMMO KONGIAD
35 พระมหากิตติวัฒน์ กิตฺติสมฺปนฺโน จันทร์เหลือง PHRAMAHA KITTIWAT KITTISAMPANNO CHANLUEANG
36 พระมหาอุทัย เตชธมฺโม สายบุญ PHRAMAHA UTHAI TECHATHAMMO SAIBOON
37 พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน ประทุมวงศ์ PHRAMAHA DONCHAI SIRIVADDHANO PRATHUMWONG
38 พระมหาสิทธิชัย พุทฺธเสวี แผงตัน PHRAMAHA SITTHICHAI BUDDASEWEE PANGTAN
39 พระมหาธานินทร์ จารุวณฺโณ ทิพนันท์ PHRAMAHA TANIN CHARUWANNO THIPPANAN
40 พระวรรธนะ มหาคมฺภีโร โตน้อย PHRA WATTHANA MAHACUMBHIRO TONOI
41 พระเอกลักษณ์ จนฺทวํโส อ่อนนุ่ม PHRA EKKALUCK JUNTAWANGSO ONNOOM
42 พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโ วระโพธิ์ PHRAMAHA SOMPOCH SIRIPOONYO WARAPO
43 พระมหาสรพงษ์ วรปญฺโ สุวรรณหงษ์ PHRAMAHA SORRAPHONG WARAPANYO SUVARNAHONG
44 พระเอกพงศ์ ธีรวํโส กนกธนพัฒน์ PHRA EKKAPHONG TEERAWANGSO KANOKTHANAPHAT
45 พระครูสมุห์ภัทรพล ธมฺมสุนฺทโร ดวงเกตุเมธาวี PHRAKHRUSAMU PHATTARAPOL DHAMMASUNTHARO DUANGKETMETAWEE
46 พระวิทยา อาภสฺสโร พรมพิงค์ PHRA WITTAYA ABHASSARO PROMPING
47 พระปลัดสมควร อธิปุญฺโ วงค์วรรณ PHRAPALAD SOMKHUAN ATIPOONYO WONGWAN
48 พระสมชาย ธมฺมสํวโร เบ็ญจะขันธ์ PHRA SOMCHAI DHAMMASANGVARO BENJAKHANT
49 พระครูธรรมธรสาคร สุวฑฺฒโน วัฒนา PHRAKRUDHAMMATHORN SAKORN SUWATTANO WATTANA
50 พระฐิติเมธี านวุฑฺโฒ เสือสกุล PHRA THITIMATHI THANAWATHDHO SUASAKUN
51 พระทองพูน สุทฺธจิตฺโต โจติ PHRA THONGPHUN SUDDHACITTO JOTI
52 พระทองพิทักษ์ ติคุโณ พลอยโชคชัยกุล PHRA TONGPITAK TITIKUNO PLOICHOKCHAIKUL
53 พระมหาสมชาย ชิโนรโส จำปาทอง PHRAMAHA SOMCHAI CHINORASO CHAMPATHONG
54 พระมหาธวัฒชัย วรมุนี หาญชนะ PHRAMAHA THAWATCHAI WARAMUNEE HANCHANA
55 พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺติธมฺโม สายสุข PHRA KRISANUWAT KITTIDHAMMO SAISUK
56 พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร ใจเจริญ PHRAMAHA SOMSAK PABHAKARO JAIJAROEN
57 พระวีรยุทธ ปญฺาวโร มโนธรรม PHRA WEERAYUT PUNYAWARO MANOTHAM
58 พระพล พลวฑฺฒโน จอกทอง PHRA POL PALAWATTANO JOKTHONG
59 พระรังสรรค์ กิตฺติาโณ บุ่งอุทุม PHRA RANGSAN KITTIYANO BUNG-UTHUM
60 พระมหาเฉลียว กิตฺติธมฺโม ขันขวา PHRAMAHA CHALAIW KITTIDHAMMO KHANKHWA
61 พระมหาประเวศ ปยุตฺโต ปานกลาง PHRAMAHA PRAWED PRAYUTTO PANKLANG
62 พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติชโย กุคำ PHRAMAHA CHALOEMCHAI KITTICHAYO KUKHAM
63 พระมหาบุญจันทร์ กิตฺติปญฺโ สิงห์ธานี PHRAMAHA BUNJAN KITTIPANYO SINGTHANEE
64 พระจักรพล อินฺทปญฺโ อินทรีย์ PHRA CHAKKAPOL INTAPANYO INSEE
65 พระใบฎีกาพัทธภณ เสฏฺโ คุณเศรษฐ PHRA PATTHAPON SETTHOE KHUNSET
66 พระมหาปกรณ์ อุชุจาโร ถาวรคุณ PHRAMAHA PAKORN UCHUJARO THAWORNKHUN
67 พระสมหมาย ปญฺาวชิโร สีลาชัย PHRA SOMMAI PUNYAWACHIRO SEELACHAI
68 พระสิทธิพงษ์ ปญฺาธโร ปัญญา PHRA SITTHIPHONG PAÑÑÃDHARO PANYA
69 พระมหาอภิวัฒน์ สิทฺธิวฑฺฒโน ธรรมชาติ PHRAMAHA APIWAT SITTIWATTANO TAMMACHAT
70 พระมหาอำนาจ อตฺถจารี บุญฤทธิ์ PHRAMAHA AMNAT ATTHACARI BOONRIT
71 พระปวิธ จตฺตมโล บูรผลิต PHRA PAWIT JATTAMALO BURAPHALIT
72 พระสรอัศม์ ปภาโส ไพโรจน์โดดเด่น PHRA SORRAAT PAPHASO PHAIROJDODDEN
73 พระมหาสมชาย ปญฺาวชิโร ศรีสมพงษ์ PHRAMAHA SOMCHAI PANYAVAJIRO SISOMPHONG
74 พระสรรเสริญ เมติโก ธีโรภาส PHRA SANSEARN MEADHIGO TEEROPAS
75 พระเจษฎาคม สิริมงฺคโล แก่นแก้ว PHRA CHETSADAKOM SIRIMANGKALO KAENKAEW
76 พระปรัชญา ปิยวาจาโร ปรีชา PHRA PRACHAYA PIYAVAJARO PREECHA
77 พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช คงไพศาล PHRAMAHA SONGWIT DHARAWITCHO KONGPAISAN
78 พระฐาปกรณ์ เขมกาโม ทองน้อย PHRA THAPAKORN KHEMAKAMO TONGNOI
79 พระอธิการประภัสพันธ์ ปนาโท ฤทธิ์สกุลวงษ์ PHRAATHIKAN PRAPATPHAN PANÃDO RITSAKUNWONG
80 พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย กุลจรัสโภคิน PHRAMAHA NATTANAN ANALAYO KUNJARUSPOKIN
81 พระธนภัทร จตฺตมโล เอ็มรัตน์ PHRA THANAPHAT JATTAMALO EMRAT
82 พระปลัดวีระ ปภสฺสโร รสสุข PHRAPALAD VEERA PABHASSARO ROSSUK
83 พระใบฎีกาเอกชัย อภิชยาโณ พลอยอร่าม PHRA EAKCHAI APHICHAYAYNO PLOYARAM
84 พระสุริยา วิสุทฺธธมฺโม สระกอบแก้ว PHRA SURIYA VISUDDHAMMO SAKOPKAEW
85 พระมหาเกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ ศิริวัฒนปกรณ์ PHRAMAHA KRIANGSAK KALLAYANO SIRIWATTANAPAKORN
86 พระวรวิทย์ สุเมโธ สุวรรณทอง PHRA VORAVIT SUMEDHO SUWANNATHONG
87 พระณชพรม กตปุญฺโ ศรีลางค์ PHRA NACHAPROM KATAPHUNYO SRILANG
88 พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย บัวแก้ว PHRAMAHA SANON KHANDHAVIRIYO BUAKAEW
89 พระชัชพล พฺรหฺมโชโต จันทร์กลาง PHRA CHATCHAPOL BRAHMMAJOTO CHANKLANG
90 พระมหานิธิสรรค์ ปภสฺสโร ธีวราชุติวัฒน์ PHRAMAHA NITISAN PABHASSARO TEEWARACHUTIWAT
91 พระมหาเอกภพ ปญฺาวชิโร พวงประดิษฐ PHRAMAHA EKKAPOB PANYAWACHIRO PUANGPRADIT
92 พระสุนันท์ สุมงฺคโล วิลามาศ PHRA SUNUN SUMANGKHALO WILAMART
93 พระชำนาญ ปโมทิโต สืบนาม PHRA CHAMNAN PAMOTITO SUEBNAM
94 พระมหาปัญญา อุตฺตมาโณ จันสีทอง PHRAMAHA PANYA UTTAMAYANO CHANSEETHONG
95 พระธีรเชษฐ์ ชยนนฺโท ชัยชนะ PHRA THIRACHET CHAYANANTO CHAICHANA
96 พระมหาอานนท์ อภิชาโน ปานทอง PHRAMAHA ARNON APHICHANO PANTHONG
97 พระวชิรวิทย์ วชิรโพธิ ศักดิ์ธนะวณิช PHRA WACHIRAVIT WACHIRAPOTI SAKTANAVANICH
98 พระมหาชินกร ชินกโร รตนาภิวัฒน์ PHRAMAHA CHINNAKORN CHINAKARO RATANAPIWAT
99 พระวีระยุทธ จนฺทสาโร พูลสิงห์ PHRA WERAYUT CHANDHASARO POONSING
100 พระไพบูลย์ ทนฺตมโน วงศ์ภูมี PHRA PHAIBOON TUNTAMANO WONGPOOMEE
101 พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโ จันทนา PHRA THEERAPONG THEERAPANYO JANTANA
102 พระมนตรี ปญฺาทีโป คู่ควร PHRA MONTRI PANYATEPOO KUKUAN
103 พระวัชรพงษ์ อธิปญฺโ จันทร์คำ PHRA WATCHARAPONG ATHIPANYO JANKAM
104 พระปุญทาวัฒน์ าณวีโร กันภัย PHRA PAUNTAWAT YANNAVIRO GANPAI
105 พระมหานุกูล อินฺทสโร จันณดา PHRAMAHA NUKUL INTHASARO CHANADA
106 พระมหาพรวิชัย กิตฺติโสภโณ จอมทรักษ์ PHRAMAHA PORNWICHAI KITTISOPANO JOMTARAK
107 พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ ศรีรัมย์ PHRAMAHA SIRICHAI SIRINTAYANO SRIRAM
108 พระทวีศักดิ์ กตสาโร คำแหลง PHRA TAWEESAK KATASARO KHAMLAENG
109 พระมหาจุลพล สารทสฺสี พิมภารัตน์ PHRAMAHA JULLAPOL SARATHASSEE PIMPARUT
110 พระพิทยาพล จิตฺตสุธี เฉิดฉวีบุษบา PHRA PITTHAYAPHON JITTHASUTHI CHERDCHAWEEBUSABA
111 พระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน อภิสิงหานนท์ PHRA MAUENGPAT SATISAMPANNO APISINGHANON
112 พระภิญโญ ตสฺสนาโม มีสมบัติ PHRAPINYO TASSANAMO MEESOMBUT