บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร อธิการบดี
 .  .

 610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

 .  .

.

ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 .
 V6 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

 .  .
 .  .

โครงสร้างบุคลากรผู้บริหาร วพท 630720

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 เลข  ที่ ๕๘๖ /๒๕๖๓
 47038 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม.,

พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(Phil.)

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๐๗๒๐๐๑  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
 0 ภาพ พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ ห่มคลุม611224 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย)

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๕,

พธ.บ. (สังคมศึกษา)

 .  .
 .  .
 ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
 Don ภาพ ดร.อุดร รองผอวพท 1  ดร.อุดร เขียวอ่อน

ป.ธ.๔, พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

.  .

บุคลากร

. .
.
ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หมายเลข ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 .ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท  พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ. (สังคมศึกษา), M.A. (Ling)

 .  .
 .  .

.

บุคลากร

 .  .
 .  .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 600713 ภาพพระมหานงค์ พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 PMSamarn Jataviriyo พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ป.ธ. ๖, ค.บ. (สังคมศึกษา),

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา),

กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .  .
. .
. .
 .  .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๕
 ภาพพระมหาทองเก็บ พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๖
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .  .
.  .

.

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๑ ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
 ภาพพระมหาภราดร  พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),

พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

บุคลากร

 เจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ 

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 
 .
 .
.  .
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๒
 04 พระมหาศักรินทร์ พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย

น.ธ. เอก, ป.ธ. ๓, พธ.บ. (ปรัชญา), พธ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ)

 .

.

.
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

 .  .
.  .
 .
 .

.

.