บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร อธิการบดี
 .  .

 610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

 .  .

.

บุคลากรวิทยาลัย

ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 .
 V6 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

 .
 .

บุคลากร

แผนผังผู้บริหาร บุคลากร วพท 620226

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 .
 พระมงคลธีรคุณ01 - Copy พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ), ดร.

ป.ธ. ๔, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

M.A. Buddhist Studies, M.Phil, พธ.ด. สาขา พุทธจิตวิทยา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
 47038 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(ปรัชญา)

 .  .
 .  .
 ตำแหน่งบริหาร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  .
 620705 ภาพดร.อุดร เขียวอ่อน  ดร.อุดร เขียวอ่อน
.  พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

บุคลากร

. .
.
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ที่ ๔๔  / ๒๕๖๑
ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A. (Ling)

 .  .
 .  .
 ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
 หมายเลข  ที่   / ๒๕๖๑
 0 ภาพ พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ ห่มคลุม611224 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
 .
 .

.

บุคลากร

 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 600713 ภาพพระมหานงค์ พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 PMSamarn Jataviriyo พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ป.ธ. ๖, ค.บ. (สังคมศึกษา),

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา),

กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๕
 ภาพพระมหาทองเก็บ พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๖
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .
.

.

.

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
 ภาพพระมหาภราดร  พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),

พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

บุคลากร

 เจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
 123ddds พระวรวิทย์ สุเมโธ

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ภาษาไทย)

 .
 .
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๒
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ 

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 .
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

 .
.
 .

..

.