โครงสร้างบุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 เลข  ที่ ๕๘๖ /๒๕๖๓
 47038 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม.,

พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(Phil.)

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๐๗๒๐๐๑  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
 .  .
 .  .
 ตำแหน่งบริหาร รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๕๘๗ /๒๕๖๓
.  .

บุคลากร

. .
.
ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
หมายเลข ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 .ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท  พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ. (สังคมศึกษา), M.A. (Ling)

 .  .
 .  .

.

บุคลากร

 .  .
 .  .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .  .
. .
. .
 .  .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๕
 ภาพพระมหาทองเก็บ พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๖
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .  .
.  .

.

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๑ ที่ ๕๘๘ /๒๕๖๓
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
   

บุคลากร

 เจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
 .
 
 .
 .
.  .
ตำแหน่ง
หมายเลข
 .

.

.
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

 .  .
.  .
 .
 .

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *