บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้กำกับดูแลการบริหารส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร อธิการบดี
 .  .

 610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

 .  .

.

บุคลากรวิทยาลัย

ผู้บริหาร
ตำแหน่งบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 .
 V6 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา),

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

 .
 .

บุคลากร

แผนผังผู้บริหาร บุคลากร วพท 620226

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 .
 พระมงคลธีรคุณ01 - Copy พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ), ดร.

ป.ธ. ๔, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

M.A. Buddhist Studies, M.Phil, พธ.ด. สาขา พุทธจิตวิทยา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

 .
 .
ตำแหน่งบริหาร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
 47038 พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(ปรัชญา)

 .  .
 .  .
 ตำแหน่งบริหาร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  .
 620705 ภาพดร.อุดร เขียวอ่อน  ดร.อุดร เขียวอ่อน
.  พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)

บุคลากร

. .
.
ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ที่ ๔๔  / ๒๕๖๑
ภาพพระมหาศักดิ์ชาย โกวิโท พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท

ป.ธ. ๗, พธ.บ., M.A. (Ling)

 .  .
 .  .
 ตำแหน่ง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
 หมายเลข  ที่   / ๒๕๖๑
 0 ภาพ พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ ห่มคลุม611224 พระครูสิริปริยัตยาภรณ์
 .
 .

.

บุคลากร

 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๑
 600713 ภาพพระมหานงค์ พระมหานงค์ สุมงฺคโล,  ดร.

ป.ธ. ๙, ศศ.ม. (พุทธศาสนศึกษา),

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑๓๑๐๐๒
 PMSamarn Jataviriyo พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ป.ธ. ๖, ค.บ. (สังคมศึกษา),

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),

ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา),

กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่)

 .
 .
ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
 ภาพพระมหาไพฑูรย์ พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

ป.ธ. ๗, พธ.บ.(ปรัชญา),

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),

รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๔
 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

ป.ธ. ๖, ป.วค., พธ.บ. (ปรัชญา),

พธ.ม. (ปรัชญา), พธ.ด. (ปรัชญา)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๕
 ภาพพระมหาทองเก็บ พระมหาทองเก็บ  ญาณพโล, ดร. (สุขพล)

ป.ธ. ๗ , (ปว.ค.), พธ.บ. ,

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา), Ph.D. (Pāli & Buddhist)

 .
.
 .
 .
 ตำแหน่ง  อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๖
 620126 ภาพ พระครูวรเดชา พระครูธรรมธรวรเดชา อคฺคเตโช, ดร.

น.ธ.เอก, ปธ. ๕, พธ.บ., M.A. ป.วค., พธ.ด..

 .
.

.

.

บุคลากร

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๑
 620827 ภาพพระมหาวิเชียร สุธีโร2 พระมหาวิเชียร สุธีโร (สิงห์คิบุตร)

ป.ธ.๙, พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการปกครอง), พธ.ม. (ปรัชญา)

บุคลากรประจำวิทยาลัยพระธรรมทูต
 ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 หมายเลข  ๐๑๓๒๐๐๒
 ภาพพระมหาภราดร  พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

น.ธ.เอก, ป.ธ. ๖, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ),

พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

บุคลากร

 เจ้าหน้าที่
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
 หมายเลข  ๐๑
 123ddds พระวรวิทย์ สุเมโธ

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ภาษาไทย)

 .
 .
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
หมายเลข ๐๒
 ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ 

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง) (พุทธจิตวิทยา)

 .
 .
 ตำแหน่ง  ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
 หมายเลข ๐๓
 178320ภาพนายลิขิต บุญละคร นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

 .
.
 .

..

.