การเข้าศึกษา

การรับเข้าเป็นพระนิสิต

กำหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ นักธรรมชั้นเอก
    2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
    3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
    4. ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม  รังเกียจ
    5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย