การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การรับเข้าเป็นพระนิสิต

กำหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละ ปีการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นพระสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ นักธรรมชั้นเอก
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล  เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต  และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคม  รังเกียจ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย