รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี ๒๕๕๙

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูต
ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ เฉลิมพระเกียรติ ฯ ปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึง ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อบรมโดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบวุฒิบัตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มจร
…………………………………………………………………………………………………………….
ที่ รหัส ชื่อ ฉายา นามสกุล หมายเหตุ
001 ODB22OO1 พระสมร อมโร เพสังตึด
002 ODB22OO2 พระสมุห์วิชัย วิชโย พูลมนัส
003 ODB22OO3 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ เสริมจันทร์
004 ODB22OO4 พระครูสิริธรรมวิเทศ สิกฺขาสโภ ผ่องแผ้ว
005 ODB22OO5 พระมหาทิวากร อาภทฺโท ดีไพร
006 ODB22OO6 พระสมุห์วิศักดิ์ อิทฺธิาโณ กอจันทร์
007 ODB22OO7 พระมหาอำนวย านิสฺสโร เยาวนารถ
008 ODB22OO8 พระเศียร จนฺทธมฺโม ทาทอง
009 ODB22OO9 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท อินทะโพธิ์
010 ODB22O10 พระมหาสมใจ สุรจิตฺโต แพงมา
011 ODB22O11 พระมหาเจษฎา โชติปุญฺโ พรหมปัญญา
012 ODB22O12 พระมหาเอกรินทร์ อาจาโร ภักดี
013 ODB22O13 พระมหาวิสุทธิ์ ตปุญฺโ ผิวทองอ่อน
014 ODB22O14 พระมหาสาทร ธมฺมาทโร บุญชูยะ
015 ODB22O15 พระมหาสงบ สนฺตจิตโต แก้วมาลา
016 ODB22O16 พระมหาญัญญ์คุปต์ สุจิตฺโต เขตต์สิริวรกุล
017 ODB22O17 พระครูสถิตชัยพัชร์ วชิราโณ คำฟู
018 ODB22O18 พระมหาบุญกอง คุณาธโร มาหา
019 ODB22O19 พระมหาปกรณ์ โชติปญฺโ ชินโชติกร
020 ODB22O20 พระมหาสมชัย สญฺชโย ตั้งประณมกร
021 ODB22O21 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร ยอดเพ็ชร
022 ODB22O22 พระครูไพศาลพนารักษ์ อติธมฺโม โฉมงาม
023 ODB22O23 พระครูปลัดอดิสัย อานนฺโท บุญอวบ
024 ODB22O24 พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภูงามดี
025 ODB22O25 พระธนพัชร์ นิติสกฺโก คุ้มสมบัติ
026 ODB22O26 พระมหาปรมินทร์ ทสฺสนธมฺโม ปะกิสังข์
027 ODB22O27 พระประสิทธิ์ านิสฺสโร ศรีนวลสม
028 ODB22O28 พระมหาสันทัศน์ โสตฺถิวํโส พงษ์สวัสดิ์
029 ODB22O29 พระภาณุวัฒน์ สิริปญฺโ หมายสุข
030 ODB22O30 พระมหาสุฉันท์ สุมงฺคโล สุดา
031 ODB22O31 พระกฤษฎิ์ณวัช ปภากโร เกษกิจ
032 ODB22O32 พระประเสริฐ ถิรปญฺโ พรหมสุรภัทร
033 ODB22O33 พระมหาสิงหา ภทฺทวโร ศรีบุตร
034 ODB22O34 พระเกียรตินันต์ นาถธมฺโม กองเอียด
035 ODB22O35 พระมหากิตติวัฒน์ กิตฺติสมฺปนฺโน จันทร์เหลือง
036 ODB22O36 พระมหาอุทัย เตชธมฺโม สายบุญ
037 ODB22O37 พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน ประทุมวงศ์
038 ODB22O38 พระมหาสิทธิชัย พุทฺธเสวี แผงตัน
039 ODB22O39 พระมหาธานินทร์ จารุวณฺโณ ทิพนันท์
040 ODB22O40 พระวรรธนะ มหาคมฺภีโร โตน้อย
041 ODB22O41 พระเอกลักษณ์ จนฺทวํโส อ่อนนุ่ม
042 ODB22O42 พระมหาสมโภชน์ สิริปุญฺโ วระโพธิ์
043 ODB22O43 พระมหาสรพงษ์ วรปญฺโ สุวรรณหงษ์
044 ODB22O44 พระเอกพงศ์ ธีรวํโส กนกธนพัฒน์
045 ODB22O45 พระครูสมุห์ภัทรพล ธมฺมสุนฺทโร ดวงเกตุเมธาวี
046 ODB22O46 พระวิทยา อาภสฺสโร พรมพิงค์
047 ODB22O47 พระปลัดสมควร อธิปุญฺโ วงค์วรรณ
048 ODB22O48 พระสมชาย ธมฺมสํวโร เบ็ญจะขันธ์
049 ODB22O49 พระครูธรรมธรสาคร สุวฑฺฒโน วัฒนา
050 ODB22O50 พระฐิติเมธี านวุฑฺโฒ เสือสกุล
051 ODB22O51 พระทองพูน สุทฺธจิตฺโต โจติ
052 ODB22O52 พระมหาสมชาย ชิโนรโส จำปาทอง
053 ODB22O53 พระมหาธวัฒชัย วรมุนี หาญชนะ
054 ODB22O54 พระกฤษณุวัฒน์ กิตฺติธมฺโม สายสุข
055 ODB22O55 พระมหาสมศักดิ์ ปภากโร ใจเจริญ
056 ODB22O56 พระวีรยุทธ ปญฺาวโร มโนธรรม
057 ODB22O57 พระพล พลวฑฺฒโน จอกทอง
058 ODB22O58 พระรังสรรค์ กิตฺติาโณ บุ่งอุทุม
059 ODB22O59 พระมหาเฉลียว กิตฺติธมฺโม ขันขวา
060 ODB22O60 พระมหาประเวศ ปยุตฺโต ปานกลาง
061 ODB22O61 พระมหาเฉลิมชัย กิตฺติชโย กุคำ
062 ODB22O62 พระมหาบุญจันทร์ กิตฺติปญฺโ สิงห์ธานี
063 ODB22O63 พระจักรพล อินฺทปญฺโ อินทรีย์
064 ODB22O64 พระใบฎีกาพัทธภณ เสฏฺโ คุณเศรษฐ
065 ODB22O65 พระมหาปกรณ์ อุชุจาโร ถาวรคุณ
066 ODB22O66 พระสมหมาย ปญฺาวชิโร สีลาชัย
067 ODB22O67 พระสิทธิพงษ์ ปญฺาธโร ปัญญา
068 ODB22O68 พระมหาอภิวัฒน์ สิทฺธิวฑฺฒโน ธรรมชาติ
069 ODB22O69 พระมหาอำนาจ อตฺถจารี บุญฤทธิ์
070 ODB22O70 พระปวิธ จตฺตมโล บูรผลิต
071 ODB22O71 พระสรอัศม์ ปภาโส ไพโรจน์โดดเด่น
072 ODB22O72 พระมหาสมชาย ปญฺาวชิโร ศรีสมพงษ์
073 ODB22O73 พระสรรเสริญ เมติโก ธีโรภาส
074 ODB22O74 พระเจษฎาคม สิริมงฺคโล แก่นแก้ว
075 ODB22O75 พระปรัชญา ปิยวาจาโร ปรีชา
076 ODB22O76 พระมหาทรงวิทย์ ธรวิชฺโช คงไพศาล
077 ODB22O77 พระฐาปกรณ์ เขมกาโม ทองน้อย
078 ODB22O78 พระอธิการประภัสพันธ์ ปนาโท ฤทธิ์สกุลวงษ์
079 ODB22O79 พระมหาณัฏฐานันท์ อนาลโย กุลจรัสโภคิน
080 ODB22O80 พระธนภัทร จตฺตมโล เอ็มรัตน์
081 ODB22O81 พระปลัดวีระ ปภสฺสโร รสสุข
082 ODB22O82 พระใบฎีกาเอกชัย อภิชยาโณ พลอยอร่าม
083 ODB22O83 พระสุริยา วิสุทฺธธมฺโม สระกอบแก้ว
084 ODB22O84 พระมหาเกรียงศักดิ์ กลฺยาโณ ศิริวัฒนปกรณ์
085 ODB22O85 พระวรวิทย์ สุเมโธ สุวรรณทอง
086 ODB22O86 พระณชพรม กตปุญฺโ ศรีลางค์
087 ODB22O87 พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย บัวแก้ว
088 ODB22O88 พระชัชพล พฺรหฺมโชโต จันทร์กลาง
089 ODB22O89 พระมหานิธิสรรค์ ปภสฺสโร ธีวราชุติวัฒน์
090 ODB22O90 พระมหาเอกภพ ปญฺาวชิโร พวงประดิษฐ
091 ODB22O91 พระสุนันท์ สุมงฺคโล วิลามาศ
092 ODB22O92 พระชำนาญ ปโมทิโต สืบนาม
093 ODB22O93 พระมหาปัญญา อุตฺตมาโณ จันสีทอง
094 ODB22O94 พระธีรเชษฐ์ ชยนนฺโท ชัยชนะ
095 ODB22O95 พระมหาอานนท์ อภิชาโน ปานทอง
096 ODB22O96 พระวชิรวิทย์ วชิรโพธิ ศักดิ์ธนะวณิช
097 ODB22O97 พระมหาชินกร ชินกโร รตนาภิวัฒน์
098 ODB22O98 พระวีระยุทธ จนฺทสาโร พูลสิงห์
099 ODB22O99 พระไพบูลย์ ทนฺตมโน วงศ์ภูมี
100 ODB22100 พระธีระพงศ์ ธีรปญฺโ จันทนา
101 ODB22101 พระมนตรี ปญฺาทีโป คู่ควร
102 ODB22102 พระวัชรพงษ์ อธิปญฺโ จันทร์คำ
103 ODB22103 พระปุญทาวัฒน์ าณวีโร กันภัย
104 ODB22104 พระมหานุกูล อินฺทสโร จันณดา
105 ODB22105 พระมหาพรวิชัย กิตฺติโสภโณ จอมทรักษ์
106 ODB22106 พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ ศรีรัมย์
107 ODB22107 พระทวีศักดิ์ กตสาโร คำแหลง
108 ODB22108 พระมหาจุลพล สารทสฺสี พิมพารัตน์
109 ODB22109 พระพิทยาพล จิตฺตสุธี เฉิดฉวีบุษบา
110 ODB22110 พระเมืองพัฒน์ สติสมฺปนฺโน อภิสิงหานนท์
111 ODB22111 พระภิญโญ ตสฺสนาโม มีสมบัติ
สำเร็จการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒
ข้อมูล ณ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๙
พระมหาสมาน  ชาตวิริโย, ดร.
อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
พิมพ์