การรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

1  ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

3  ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า

และมีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละหลักสูตร ที่ระบุไว้ในการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย หัวข้อ “รับสมัคร”