พระโสภณวชิราภรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

V6พระโสภณวชิราภรณ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

(ป.ธ. ๖, พธ.บ., พธ.ม.)

วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ ๒๔๙/๒๕๕๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๗
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา - นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๖ ประโยค
– พธ.บ.(บริหารการศึกษา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
– พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน - เลขานุการอธิการบดี
– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
– เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.- เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ผจล.วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์คณะพุทธศาสตร์
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

– อาคารมหามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร