พระมหาสมาน ชาตวิริโย

พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ปธ. ๖, ค.บ., วท.บ., ศน.ม., กศ.ด.

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

PMSamarn Jataviriyo

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
สถานที่เกิด จังหวัดเลย
การศึกษา – นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๖ ประโยค
– ค.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (๒๕๓๙)- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (๒๕๕๖)– ศน.ม. (พระพุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๕๕๐)- กศ.ด. (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๒๕๕๗)
ประวัติการทำงาน – ครูสอนปริยัติธรรม

– ครูพระสอนศีลธรรม

– อดีตอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (๒๕๕๓-๒๕๕๔)

– ครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนวัดมหรรณพาราม (๒๕๕๖-ปัจจุบัน)

– อดีตครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา (๒๕๕๗)

– อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. (๒๕๕๘-ปัจจุบัน)

-ครูสอนพิเศษ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์
สถานที่ทำงาน -วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง 208 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ถ.มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดมหรรณพาราม 261/4 ถ.ตะนาว แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร
วิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊้อ (ศน.ม.)

– การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนภาษาบาลีวิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของพระสงฆ์ (กศ.ด.)

บทความในวารสาร 1. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนภาษาบาลีวิชา บาลีไวยากรณ์ เรื่อง อาขยาต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของพระสงฆ์

2. การพัฒนาวีดิทัศน์การเรียน บาลีไวยากรณ์

3. The image of the Overseas Dhammaduta Bhikkhus in Noble Discipline The Role of the Thai Dhammaduta Bhikkhus.

4. การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล >>โหลดวารสารบทความ

5. การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา >>โหลดวารสารบทความ

 มือถือ  086-092-8199, 085-155-2982
 อีเมล  samarn261@hotmail.com

samarn.sas@mcu.ac.th

 ไอดี ไลน์  samarnsasi
 เฟซบุ๊ก  Samarn Sasi
 งานวิจัย  – การศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา (THE STUDY OF CHARACTERISTICS OF DHAMMADUTA BHIKKHUS FOR PROPAGATING BUDDHISM IN UNITED STATES OF AMERICA.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *