พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๔
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๐๘ มิถุนายน ๒๕๐๘
สถานที่เกิด  จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก

– เปรียญธรรม ๖ ประโยค

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน - ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

– บรรยายธรรมประจำเรือนจำกลาง จ. นครปฐม

– ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

– พระธรรมาจารย์อบรมงานค่ายรักษ์ธรรมแก่นักเรียน

– พระวิปัสสนาจารย์ อบรมกรรมฐานนิสิต ป.โท-เอก ของบัณฑิตวิทยาลัย มจร

และพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย กทม.

– พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒ ไปปฏิบัติศาสนากิจ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 
ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
-
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์  การเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์อัชฌัตติกญาณนิยม ของ อองรี แบร์กซอง กับ วิปัสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
ดุษฎีนิพนธ์   วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
บทความ วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

3. แนวคิดการจัดทำหลักสูตรพระธรรมทูต

4. บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริการ” สรุปผลการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

5. บทความเรื่อง นวัตกรรมธรรมทูตคฤหัสถ์

6.  บทความ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในประเทศเนเธอแลนด์