พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.

พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ59

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล  พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ (เสริมจันทร์), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลข   ๐๑๓๑๐๐๔
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๐๘ มิถุนายน ๒๕๐๘
สถานที่เกิด  จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษา – นักธรรมชั้นเอก

– เปรียญธรรม ๖ ประโยค

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

– ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย.

ประวัติการทำงาน – ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดห้วยจระเข้ จ.นครปฐม

– บรรยายธรรมประจำเรือนจำกลาง จ. นครปฐม

– ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

– พระธรรมาจารย์อบรมงานค่ายรักษ์ธรรมแก่นักเรียน

– พระวิปัสสนาจารย์ อบรมกรรมฐานนิสิต ป.โท-เอก ของบัณฑิตวิทยาลัย มจร

และพระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย กทม.

– พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๒ ไปปฏิบัติศาสนากิจ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 
ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
สถานที่ทำงาน  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดใหม่ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
วิทยานิพนธ์  การเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์อัชฌัตติกญาณนิยม ของ อองรี แบร์กซอง กับ วิปัสสนาญาณในพุทธปรัชญาเถรวาท
ดุษฎีนิพนธ์   วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
บทความ วิเคราะห์อัตถิภาวนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

3. แนวคิดการจัดทำหลักสูตรพระธรรมทูต

4. บทความเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริการ” สรุปผลการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

5. บทความเรื่อง นวัตกรรมธรรมทูตคฤหัสถ์

6.  บทความ การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตไทยในประเทศเนเธอแลนด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *