พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

พระมหาภราดร ภูริสฺสโร (สุวรรณรัตน์)

ปธ. ๖, พธ.ม. (ภาษาศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

ภาพพระมหาภราดร

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาภราดร ภูริสฺสโร (สุวรรณรัตน์)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ หมายเลข   ๐๑๓๒๐๐๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๙ มกราคม ๒๕๓๐
สถานที่เกิด จังหวัดสงขลา
การศึกษา – นักธรรมเอก
– เปรียญธรรม ๖ ประโยค
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน – ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด มจร.

– ครูพระช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

– กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสระเกศ 344/16/3 ถ.จักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
วิทยานิพนธ์ การศึกษาวิเคราะห์อุปลักษณ์ในพระสุตตันตปิฎกตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
บทความในวารสาร ๑. A Contrastive Analysis of the Basic Sentence Patterns in English and Thai Languages

30 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *