พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พ.ม., พธ.บ., พธ.ม., Ph.D.

47038

.

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง), ผศ.ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ ๘๓๙/๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๖
สถานที่เกิด จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา – นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
– ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม)
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาปรัชญา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- Ph.D. (Phil.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ประวัติการทำงาน – รก.ผอ.กองทะเบียนและวัดผล

– รก.ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓/๒๘ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
วิทยานิพนธ์ การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเรื่องการทำแท้งทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการทำแท้ง (๒๕๓๗)
บทความในวารสาร  .
ผลงานวิจัย รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขในพระพุทธศาสนา (The Happily Learning Model in Buddhism)
  ศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดสุรินทร์ (A Study on the Practice of the Five Precepts Apply to Daily Life for The Buddhist way of Life School, Surin Province.)
ผลงานทางวิชาการ หนังสือ พุทธปรัชญามหายาน (Mahayana Buddhist Philosophy)
  หนังสือ ศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น (Religions in China, Korea and Japan)
  หนังสือ ปรัชญาอินเดียสมัยโบราณ (Anciant Indian Philosophy)
 .  หนังสือ ประวัติศาสตร์ชาวกวย (ส่วย) (History of Kuay)
 .  .
 .  .

..

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *