พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท, ดร.

พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), ดร.

ปธ. ๗, B.A, M.P.A., Ph.D (Administration)

อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพพระมหาไพฑูรย์

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), ดร.
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๑๗ ต.ค.๕๙ หมายเลข ๐๑๓๑๐๐๓
วัน/เดือน/ปี เกิด 25 มกราคม พ.ศ.2521
สถานที่เกิด จังหวัดจันทบุรี
การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก

– เปรียญธรรม ๗ ประโยค

– พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญา (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

– รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

– รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน - ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี

– องค์บรรยายธรรมของวัดชลประทานรังกฤษฏ์

ตำแหน่ง อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน
วิทยานิพนธ์ - ประวัติการบริหารคณะสงฆ์ไทย

– การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในการให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดบริการพิธีกรรมงานศพ

บทความในวารสาร

.