รายชื่อพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23
ในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23
ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อบรมระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2560
ดำเนินการอบรมโดย โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบวุฒิบัตร วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร
จำนวน 112 รูป ดังนี้
ที่ รหัส ODB23 ชื่อวุฒิบัตร ฉายา วุฒิบัตร นามสกุลวุฒิบัตร หมายเหตุ
001 ODB23001 พระมหาหอม จรณธมฺโม สุทฺธิเสน
002 ODB23002 พระสมพร รตโน สมหวัง
003 ODB23003 พระวินัย มหาวีโร ลิ้มประเสริฐ
004 ODB23004 พระมหานิยม สีลสํวโร เสนารินทร์
005 ODB23005 พระมหาธนเทพ ปญฺญาวชิโร จันทร์มณีนิล
006 ODB23006 พระมหาสุนันท์ จนฺทโสภโณ ดิษฐ์สุนนท์
007 ODB23007 พระมหาพรหมอภิรักษ์ ฐิตเมโธ ฐาพรพงษ์
008 ODB23008 พระตาล ญาณธโร สิงห์ทอง
009 ODB23009 พระใบฎีกาปิยกวัฒน์ อคฺควีโร ปิ่นเกษร
010 ODB23010 พระครูปริยัติธรรมานุกูล อคฺคธมฺโม คชวงษ์
011 ODB23011 พระวิรัตน์ มหาปุญฺโญ เมฆจินดา
012 ODB23012 พระครูปคุณสังฆกิจ ปคุโณ เถาถวิล
013 ODB23013 พระหนึ่ง ฐิตวโร แร่กุล
014 ODB23014 พระครูโกวิทพัฒนโชติ สิริปญฺโญ ยาสาขา
015 ODB23015 พระครูสังฆรักษ์ชวลิต ปภสฺสโร คงช่วย
016 ODB23016 พระไพศาล จนฺทธมฺโม วงศ์ภูงา
017 ODB23017 พระชัยชาญ อคฺคธมฺโม นาโสก
018 ODB23018 พระสมหมาย ฐานธมฺโม รอดเพชร
019 ODB23019 พระมหาสายันต์ อคฺควณฺโณ ลาสนาม
020 ODB23020 พระอำนาจ ฐานกโร นวลโคกสูง
021 ODB23021 พระมหาภูมินทร์ สาทโร อุ่นอุทรณ์
022 ODB23022 พระบุญส่ง วรปญฺโญ คำเอี่ยม
023 ODB23023 พระธนาธร เกนโต ศรีสร้อย
024 ODB23024 พระมหาสมชาย อนาลโย บุญละมี
025 ODB23025 พระธนสาร ธนวฑฺฒโก อินทะนัย
026 ODB23026 พระจันทะคาด กลฺยาโณ บูลม
027 ODB23027 พระเมธานันท์ สุเมธาภทฺโท หมั่นทำ
028 ODB23028 พระใบฎีกาธนกร กตปุญฺโญ สอนประสาท
029 ODB23029 พระมหาไพฑูรย์ ถิรปญฺโญ โพธิ์ทอง
030 ODB23030 พระปลัดธันยากร อธิปญฺโญ ศรีสุข
031 ODB23031 พระชัยพร จนฺทวํโส จันทวงษ์
032 ODB23032 พระทินกร สุขเวสโก สุขดี
033 ODB23033 พระสมศักดิ์ สุทฺธิจาโค ธิดา
034 ODB23034 พระอธิการเจริญชัย ปญฺญาปชฺโชโต เหลืองตรงกิจ
035 ODB23035 พระไพรวัลย์ อินฺทปญฺโญ สืบเทพ
036 ODB23036 พระครูวินัยธรประดิษฐ์ สุทฺธิญาโณ วิเศษวงษา
037 ODB23037 พระมหาโยธิน ธมฺมญาโณ สถิตพงศ์
038 ODB23038 พระอานนท์ มหาวีโร ต้นกันยา
039 ODB23039 พระอาทิตย์ อาทิตญาโณ สุริวงศ์
040 ODB23040 พระวรรณวัฒน์ ทตฺตวุฑฺฒิ ภูละมุล
041 ODB23041 พระไพศาล ฐานสมฺปนฺโน แจกเกาะ
042 ODB23042 พระสิฏฐชวิชญ์ สุปฏิปนฺโน วงศ์อนุการ
043 ODB23043 พระปลัดไพรวัลย์ ชาคโร ศรีเมือง
044 ODB23044 พระอธิการศาสตรา กลฺยาณธมฺโม คันธา
045 ODB23045 พระสังเวียน สํวโร แสนมาตย์
046 ODB23046 พระครินทร์ ผลญาโณ ขวัญรักษ์ศรี
047 ODB23047 พระณรงค์ศักดิ์ หิริธมฺโม ม่วงแสง
048 ODB23048 พระปลัดสุกฤษฏิ์ สุกิตฺติโก สิริจันทรากุล
049 ODB23049 พระมหาตรีธวัฒน์ กิตฺติโสภโณ เจวรัมย์
050 ODB23050 พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโส สุขน้อย
051 ODB23051 พระมหาสุรนาท กิตฺติวฑฺฒโน ชิยางคะบุตร
052 ODB23052 พระมหาอภิชัย อภิชวโน เวียงอินทร์
053 ODB23053 พระวรชัย สุวโจ อัศวทิตย์สกุล
054 ODB23054 พระมหานิรันต์ สุขเขมโก เที่ยงแจ้ง
055 ODB23055 พระสมหวัง อนุตฺตโร ประสพเงิน
056 ODB23056 พระชิงชัย สิริชโย ชาติทองคำ
057 ODB23057 พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ กมลวิบูลย์
058 ODB23058 พระวี วีรคุโณ เหวียนดัง
059 ODB23059 พระครูสมุห์มนัส อตฺตทีโป ขาวฉอ้อน
060 ODB23060 พระปลัดทศพล ขนฺติโสภโณ ทองคำเจริญ
061 ODB23061 พระสมุห์หัสกานต์ มหทฺธนปญฺโญ ชัยสิทธิ์
062 ODB23062 พระสาริกา ปญฺญาธโร คำแก้ว
063 ODB23063 พระมหาวีระ สิริธมฺโม แสนเลิศ
064 ODB23064 พระมหาไพฑูรย์ กตปุญฺโญ สิงหะ
065 ODB23065 พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท ทองแสน
066 ODB23066 พระมหาทวีศักดิ์ ฐานุตฺตโม คูณขุนทด
067 ODB23067 พระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน มหาจิณณะการณ์
068 ODB23068 พระธนรัตน์ จนฺทโก จันทะปาโต
069 ODB23069 พระไพโรจน์ วิโรจโน สังข์พิชัย
070 ODB23070 พระวินัย โฆสิตธมฺโม ตรีกุล
071 ODB23071 พระสมุห์กิตติพงศ์ สิริมงฺคโล กิตติศิลปพงศ์
072 ODB23072 พระนเรศ ปญฺญาธโร ผาดสุวรรณ
073 ODB23073 พระมหาติ่ง มหิสฺสโร ทองหล่อ
074 ODB23074 พระมหาอุดมเกียรติ รตนธมฺโม รัตนสิทธิยากร
075 ODB23075 พระมหาสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม
076 ODB23076 พระสดใส ฉนฺทธมฺโม หระดี
077 ODB23077 พระมหาสินชัย สิริปญฺโญ ศรีชัยมูล
078 ODB23078 พระสมทิน คุณากโร คะตะโคตร์
079 ODB23079 พระมหาวุฒิชัย ธมฺมวิชฺโช อดกลั้น
080 ODB23080 พระมหาณัฏฐพงษ์ ฐิตวํโส วงค์อุ่น
081 ODB23081 พระเสกสรร นารโท สีเมือง
082 ODB23082 พระมหาธรรมลักษณ์ เตชวโร ยั่งยืน
083 ODB23083 พระมหาวุฒินันท์ กิตฺติวุฑฺโฒ อิ่มรัมย์
084 ODB23084 พระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน สีสิงขรณ์
085 ODB23085 พระสุริยง สุริยวํโส จูเปาะ
086 ODB23086 พระวัลลภ ธีรวฑฺฒโน อุตตรนคร
087 ODB23087 พระศุภชัย สุจิณฺโณ ชัยวงค์
088 ODB23088 พระพีระวัฒน์ ภีรวฑฺฒโก วงษ์สกุล
089 ODB23089 พระเมธีณัฐ สุขปฺปตฺโต กล่ำสระน้อย
090 ODB23090 พระมหาพันธะรัตน์ สติสมฺปนฺโน คำมุงคุณ
091 ODB23091 พระณัชพล ขนฺติพโล อินธิโคตร
092 ODB23092 พระชัยนาถ นาถสีโล ศรีสมสอน
093 ODB23093 พระมหาพิเชษฐ์ พุทฺธิสาโร พรมมา
094 ODB23094 พระสกล สิริธมฺโม วาสรัตน์
095 ODB23095 พระภักดี อนงฺคโณ บวรภัทรวดี
096 ODB23096 พระวิสัชนา วรปญฺโญ พงษ์อาดิต
097 ODB23097 พระมหาอัฐเศรษฐ์ สุจิณฺณธมฺโมโพธิ แก้วเกษ
098 ODB23098 พระพงศ์วรพัฒน์ สิริจนฺโท จันโทศรี
099 ODB23099 พระสุทธิวัชร์ ธนปาโล ทรงไกรศรี
100 ODB23100 พระสมบัติ ฐิตสีโล หรรษาพันธุ์
101 ODB23101 พระมหาวัชระ วิสุทฺธกิตฺติ ปะตาทะกา
102 ODB23102 พระมหาชนะชัย ปชยาภิภู คำแก้ว
103 ODB23103 พระมหาเทียนชัย ชยสิริ โพธิศรี
104 ODB23104 พระมหาพิชิตชัย ปุญฺญชโย บุญนิ้ม
105 ODB23105 พระสุรชัย โชติปญฺโญ แก้วพนาไพร
106 ODB23106 พระเชิดชูศักดิ์ สุวฑฺฒโน กาญจนบุตร
107 ODB23107 พระยุรนันท์ โชติปุญฺโญ บุญเรือง
108 ODB23108 พระพิชัย วิชโย โพธิ์นอก
109 ODB23109 พระฤตยศ ธมฺมสาโร นลินนพมาศ
110 ODB23110 พระจินดา อริยธมฺโม ตาละอุประ
111 ODB23111 พระมหาสัจจวัฒณ์ วชิรญาโณ ฉัตรไทยแสง
112 ODB23112 พระมหาสมเดช ฐานวิโล หาญกุดตุ้ม
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 2560 โดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต