นายลิขิต บุญละคร

นายลิขิต บุญละคร

พธ.บ. พระพุทธศาสนา มจร

ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

ภาพ นายลิขิต บุญละคร

.

ชื่อ/นามสกุล นายลิขิต บุญละคร
วันที่เข้าทำงาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วัน/เดือน/ปีเกิด ๔ สิงหาคม ๒๕๓๔
สถานที่เกิด จังหวัดร้อยเอ็ด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พุทธศาสตร์บัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน วิลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒,๒๓ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร คณะ ๑ กุฎิพระโสภณวชิราภรณ์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

.