พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ

พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)

พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา)

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ

.

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต

ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระภานุวัฒน์ สิริปญฺโญ (หมายสุข)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วัน/เดือน/ปี เกิด  ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๒๐
สถานที่เกิด จังหวัดสุรินทร์
การศึกษา - นักธรรมชั้นเอก
– ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
ประวัติการทำงาน - พระวิปัสสนาจารย์ อบรมกรรมฐานนิสิต ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วิทยาลัยพระธรรมทูต
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
-
ตำแหน่งทาง
ทางวิชาการ
-
สถานที่ทำงาน วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดเทวีวรญาติ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ. ๑๐๑๐๐
มือถือ 06-1932-6470
บทความในวารสาร

.