การบริหาร

อธิการบดี 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali & Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ.ดร.

ป.ธ. ๗, ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา), พธ.บ. (บาลีสันสกฤต), ศศ.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา),

M.Phil., Ph.D. (Buddhist Studies)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

47038

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, ผศ.ดร.

น.ธ.เอก, พม., พธ.บ.(สังคมศึกษา),

พธ.ม.(ปรัชญา),

Ph.D.(ปรัชญา)

.

>>>โครงสร้างวิทยาลัย

>>>โครงสร้างการบริหาร

>>>บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *