การบริหาร

อธิการบดี 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

.

.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

V6

พระโสภณวชิราภรณ์

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

.

.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

พระมงคลธีรคุณ01 - Copy

พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ), ดร.

ป.ธ. ๔, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)

M.A. Buddhist Studies, M.Phil, พธ.ด. สาขา พุทธจิตวิทยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน

.

>>>โครงสร้างวิทยาลัย

>>>โครงสร้างการบริหาร

>>>บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต