การบริหาร

อธิการบดี 

610822 พระราชปริยัติกวี อธิการบดี

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

ป.ธ.๙, ศษ.บ., พธ.ม., Ph.D.(Pali&Buddhist Studies)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวง เขตภาษีเจริญกรุงเทพฯ

เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

.

.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

V6

พระโสภณวชิราภรณ์

ป.ธ. ๖, พธ.บ. (บริหารการศึกษา), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

รก.ผอ. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ผจล.วัดอรุณราชวราราม

.

.

.

>>>โครงสร้างวิทยาลัย

>>>โครงสร้างการบริหาร

>>>บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต